نقاشی tag:http://paintinghedie.mihanblog.com 2018-06-21T05:10:21+01:00 mihanblog.com نقاشی از ساحل 2016-08-11T17:34:09+01:00 2016-08-11T17:34:09+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/95 هدیه عباس پور ]]> نقاشی با مداد رنگی 2016-07-04T15:12:43+01:00 2016-07-04T15:12:43+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/94 هدیه عباس پور ]]> نقاشی با رنگ روغن 2016-05-30T20:25:44+01:00 2016-05-30T20:25:44+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/91 هدیه عباس پور ]]> نقاشی از گیاهان با آب رنگ 2016-05-25T18:27:11+01:00 2016-05-25T18:27:11+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/90 هدیه عباس پور ]]> نقاشی با آب رنگ 2016-05-25T18:22:43+01:00 2016-05-25T18:22:43+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/89 هدیه عباس پور ]]> تاریخچه ی نقاشی در ایران 2016-04-19T15:50:26+01:00 2016-04-19T15:50:26+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/86 هدیه عباس پور تاریخچه نقاشی در ایرانتاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است. نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند. همچنین نقاشیهایی از دوران اشکانیان، نقاشی های معدودی بر روی دیوار، که بیشتر آنها از قسمتهای شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این نقاشیها منظره یک شکار را نشان میدهد. وضعیت سوارها و حیوانات و سبک ب تاریخچه نقاشی در ایران

تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است.
نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند.
همچنین نقاشیهایی از دوران اشکانیان، نقاشی های معدودی بر روی دیوار، که بیشتر آنها از قسمتهای شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این نقاشیها منظره یک شکار را نشان میدهد. وضعیت سوارها و حیوانات و سبک بکار رفته در این نقاشی ما را بیاد منیاتورهای ایرانی می اندازد.
در نقاشیهای دوران هخامنشی، نقاشی از روی چهره بر سایر نقاشی های دیگر تقدم داشت. تناسب و زیبایی رنگها از این دوران، بسیار جالب توجه است. نقاشی ها بدون سایه و با همدیگر هماهنگی دارند. در بعضی از موارد، سطوح سیاه پر رنگ را محدود کرده اند.
]]>
نقاشی کودکان 2016-02-22T17:08:07+01:00 2016-02-22T17:08:07+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/81 هدیه عباس پور کودکان تمایل بسیار زیادی به نقاشی کشیدن دارند ، شاید از نظر بسیاری از افراد این نقاشی ها خطوطی بی معنی هستند. اما محققان خلاف این موضوع را ثابت کرده اند. نقاشی برای کودک راهیست برای ارتباط و انتقال پیام به بزرگتر ها. کودکان تمایل بسیار زیادی به نقاشی کشیدن دارند ، شاید از نظر بسیاری از افراد این نقاشی ها خطوطی بی معنی هستند. اما محققان خلاف این موضوع را ثابت کرده اند. نقاشی برای کودک راهیست برای ارتباط و انتقال پیام به بزرگتر ها.


]]>
نقاشی از زیبایی طبیعت2 2016-02-22T17:01:24+01:00 2016-02-22T17:01:24+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/80 هدیه عباس پور ]]> نقاشی از زیبایی طبیعت 2016-02-22T16:59:22+01:00 2016-02-22T16:59:22+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/79 هدیه عباس پور ]]> نقاشی منظره ی درخت ودریاچه 2016-02-22T16:55:46+01:00 2016-02-22T16:55:46+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/78 هدیه عباس پور ]]> واقیت شگفت انگیز3 2016-02-22T16:54:53+01:00 2016-02-22T16:54:53+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/77 هدیه عباس پور ]]> واقیت شگفت انگیز2 2016-02-22T16:48:21+01:00 2016-02-22T16:48:21+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/76 هدیه عباس پور ]]> واقیت شگفت انگیز 2016-02-22T16:44:34+01:00 2016-02-22T16:44:34+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/74 هدیه عباس پور ]]> نقاشی رنگ روغن 2016-02-22T16:43:29+01:00 2016-02-22T16:43:29+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/73 هدیه عباس پور ]]> نقاشی های سیاه قلم 2016-02-22T16:40:40+01:00 2016-02-22T16:40:40+01:00 tag:http://paintinghedie.mihanblog.com/post/72 هدیه عباس پور ]]>