نقاشی http://paintinghedie.mihanblog.com 2018-12-11T23:06:51+01:00 text/html 2016-08-11T17:34:09+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی از ساحل http://paintinghedie.mihanblog.com/post/95 <img src="http://pic.photo-aks.com/photo/images/painting/large/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7.jpg" class="irc_mi iYaKnCu25vBY-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 25px;" height="307" width="410"> text/html 2016-07-04T15:12:43+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی با مداد رنگی http://paintinghedie.mihanblog.com/post/94 <img src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2013/07/rocks-drawings-1.jpg" class="irc_mi ivSy4xeonN4g-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 31px;" height="299" width="377"> text/html 2016-05-30T20:25:44+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی با رنگ روغن http://paintinghedie.mihanblog.com/post/91 <img src="http://tabnak.ir/files/fa/news/1388/9/9/43542_830.jpg" class="irc_mi ig6MxLlzK35A-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 47px;" height="288" width="262"> text/html 2016-05-25T18:27:11+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی از گیاهان با آب رنگ http://paintinghedie.mihanblog.com/post/90 <img src="http://pdze.ir/wp-content/uploads/2015/11/59684970088405119016.jpg" class="irc_mi ic8zWKNt_xm0-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 47px;" height="316" width="349"> text/html 2016-05-25T18:22:43+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی با آب رنگ http://paintinghedie.mihanblog.com/post/89 <img src="http://schroederstudio.com/wp-content/uploads/2009/04/holly_hill_house_avalon_600.gif" class="irc_mi iq6zUvi_2EKc-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" height="282" width="352"> text/html 2016-04-19T15:50:26+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور تاریخچه ی نقاشی در ایران http://paintinghedie.mihanblog.com/post/86 <p class="p2"><font size="4">تاریخچه نقاشی در ایران<br></font></p><font size="4">تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمیگردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است. <br>نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند. <br>همچنین نقاشیهایی از دوران اشکانیان، نقاشی های معدودی بر روی دیوار، که بیشتر آنها از قسمتهای شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این نقاشیها منظره یک شکار را نشان میدهد. وضعیت سوارها و حیوانات و سبک بکار رفته در این نقاشی ما را بیاد منیاتورهای ایرانی می اندازد. <br>در نقاشیهای دوران هخامنشی، نقاشی از روی چهره بر سایر نقاشی های دیگر تقدم داشت. تناسب و زیبایی رنگها از این دوران، بسیار جالب توجه است. نقاشی ها بدون سایه و با همدیگر هماهنگی دارند. در بعضی از موارد، سطوح سیاه پر رنگ را محدود کرده اند. </font> text/html 2016-02-22T17:08:07+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی کودکان http://paintinghedie.mihanblog.com/post/81 <p style="text-align: right"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">کودکان تمایل بسیار زیادی به نقاشی کشیدن دارند ، شاید از نظر بسیاری از افراد این نقاشی ها خطوطی بی معنی هستند. اما محققان خلاف این موضوع را ثابت کرده اند. نقاشی برای کودک راهیست برای ارتباط و انتقال پیام به بزرگتر ها.</font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="4"> </font><p style="text-align: center"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span id="more-17184"></span></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="4"></font><br> text/html 2016-02-22T17:01:24+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی از زیبایی طبیعت2 http://paintinghedie.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><img src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HamMihan-201514855910563786171429379590.617.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 81px;" height="293" width="515"></div> text/html 2016-02-22T16:59:22+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی از زیبایی طبیعت http://paintinghedie.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><img src="http://images.persianblog.ir/738582_l4TWplA6.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 46px;" height="349" width="520"></div> text/html 2016-02-22T16:55:46+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی منظره ی درخت ودریاچه http://paintinghedie.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><img src="http://pic.photo-aks.com/photo/nature/tree/large/Cypress-Tree-Florida.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 37px;" height="251" width="438"></div> text/html 2016-02-22T16:54:53+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور واقیت شگفت انگیز3 http://paintinghedie.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/69/0.462520001342436163_taknaz_ir.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 48px;" height="305" width="458"></div> text/html 2016-02-22T16:48:21+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور واقیت شگفت انگیز2 http://paintinghedie.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><img src="http://sitetafrihi.com/wp-content/uploads/2015/01/BestPaint_0121-Copy.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 41px;" height="307" width="410"></div> text/html 2016-02-22T16:44:34+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور واقیت شگفت انگیز http://paintinghedie.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><img src="http://hiaks.persiangig.com/image/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/2/hiaks%20%286%29.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 19px;" height="307" width="412"></div> text/html 2016-02-22T16:43:29+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی رنگ روغن http://paintinghedie.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><img src="http://www.parsine.com/files/fa/news/1389/1/23/15282_402.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="356" width="356"></div> text/html 2016-02-22T16:40:40+01:00 paintinghedie.mihanblog.com هدیه عباس پور نقاشی های سیاه قلم http://paintinghedie.mihanblog.com/post/72 <div align="center"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/83/0.488627001395906721_parsnaz_ir.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 47px;" height="325" width="416"></div>